V nákupnom košíku nie sú žiadne položky

Vyskúšajte

Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je STUDIO MODERNA s.r.o. so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35 709 596, IČ DPH: SK2020249715, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13917/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) pre účely poštového styku.
 3. Ďalšie osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby pre marketingové účely formou poskytovania informácii o ďalších akciách a produktoch Prevádzkovateľa.
 4. Dotknutá osoba súhlasí s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 5. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 10. (slovom desiatich) rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 6. Dotknutými osobami sú zákazníci Prevádzkovateľa.
 7. Osobné údaje, pri ktorých je vyznačená ich povinnosť, sú povinnými údajmi a ich poskytnutie je podmienkou pre doručenie tovaru objednaného dotknutou osobou.
 8. Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.
 9. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretej strane, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom (ďalej Sprostredkovateľ):
  • Sprostredkovateľom za účelom zabezpečenia služieb súvisiacich s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami sú poskytované osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
  • Sprostredkovateľovi Naspers OCS Czech Republic s.r.o., prevádzkovateľovi cenového porovnávača Heureka.sk, za účelom zabezpečenia spätnej väzby od dotknutej osoby ohľadom internetových služieb prevádzkovateľa sú poskytované osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa.
 10. Osobné údaje nebudú zverejňované.
 11. Práva dotknutých osôb:
  1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 10.1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a žiadať o ich likvidáciu.
  4. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
   1. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).
  5. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  6. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  7. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
  8. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

 

Kontakt

Telefónne číslo: 02/ 59 220 750
Adresa: STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava
Email: zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Odhlásenie z Newslettera:

Pre odhlásenie z Newslettera kliknite SEM (budete presmerovaní na špeciálnu stránku). Kvôli špecifikám procesu a technickým obmedzeniam je možné, že obdržíte e-mail s marketingovou ponukou alebo iným obsahom od prevádzkovateľa ešte v najbližších 15 dňoch po dni, kedy ste sa odhlásili. Prosíme Vás o pochopenie a vopred sa Vám ospravedlňujeme.